Qing Empress Xiaozhuang

Portrait of Qing Empress Xiaozhuang